Solidarity Through Art

Met de programma’s van Felix Meritis wrikken we los wat vastzit, stellen we de status quo ter discussie, zetten we het publiek op een ander been en laten we hen door een andere bril naar de wereld om ons heen kijken. Felix is altijd op zoek naar verborgen verhalen die de nalatenschap van onze koloniale geschiedenis herbergt – verhalen die we niet kennen, maar die wel degelijk in onze samenleving weerklinken. Welke perspectieven zijn uit de geschiedschrijving gewist? Welke verhalen moeten we herschrijven? Met dat uitgangspunt staan we in onze najaars- en winterprogrammering stil bij de oorlog in Gaza en de bezette Palestijnse gebieden.

We volgen met afschuw de verwoesting en het onmetelijke menselijke lijden dat uit de hevige bombardementen tegen onschuldige mensen in Gaza voortvloeit. Wij roepen tot de directe instandhouding van universele mensenrechten op en pleiten voor een onmiddellijk staakt-het-vuren en voor vrijlating van alle gijzelaars, om verdere verliezen van mensenlevens te voorkomen.

EN

In our programming at Felix Meritis, we pry loose what is stuck, question the status quo, put audiences on another track and make them look at the world around us through different lenses. Felix continually seeks out hidden stories harboured within the legacy of our colonial history – stories we don’t yet know, but that echo in our society. Which perspectives have been erased from historiography? What stories do we need to rewrite? Upon that premise, our fall and winter programming reflects on the war in Gaza and the occupied Palestinian territories.

We witness, with alarm, the devastation and immeasurable human suffering resulting from the relentless bombings against innocent people in Gaza. We call for the immediate upholding of universal human rights and call for an immediate ceasefire and the release of all hostages to prevent further loss of life.