Algemene bezoekersvoorwaarden


ALGEMENE BEZOEKERSVOORWAARDEN FELIX MERITIS

1.0 Algemeen

1.1 De navolgende begrippen in deze algemene voorwaarden hebben de navolgende betekenissen:

-Bezoeker/Klant: iedere persoon die het gebouw FELIX MERITIS betreedt om aldaar een door FELIX MERITIS of een derde in het gebouw georganiseerd Evenement bij te wonen.

-FELIX MERITIS: de besloten vennootschap FELIX MERITIS B.V., gevestigd te Amsterdam.

-Entreegeld: de prijs van een toegangsbewijs, zonder inbegrip van eventuele extra kosten (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend reserverings- en/of verzekeringskosten).

-Evenement: de publieke of besloten gebeurtenis waarbij (een) voorstelling(en) van artistieke/culturele aard wordt opgevoerd of enige andere al dan niet culturele/artistieke manifestatie, presentatie of bijeenkomst plaatsvindt binnen het Gebouw.

-Gebouw: de plaats waar het Evenement wordt gehouden zijnde gebouw FELIX MERITIS, staande en gelegen aan de Keizersgracht 324 te Amsterdam.

-Organisator: de partij die verantwoordelijk is voor de productie en of organisatie van het Evenement in het Gebouw.

-Overeenkomst: de Overeenkomst tussen de Organisator en de Klant met betrekking tot het bijwonen van een Evenement, welke door bemiddeling via hetzij FEIX MERITIS, hetzij via een door FELIX MERITIS en/of de Organisator in te schakelen kaartverkooporganisatie totstandkomt.

1.2 Deze Algemene Voorwaarden worden gehanteerd door FELIX MERITIS.

1.3 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen FELIX MERITIS en een bezoeker van FELIX MERITIS. Deze Algemene Voorwaarden hebben tevens betrekking op alle handelingen die ter uitvoering van deze overeenkomst worden verricht. Daarnaast gelden deze Algemene voorwaarden voor een ieder die enig Evenement in het Gebouw bijwoont, zonder dat de betrokkene direct of indirect een overeenkomst met FELIX MERITIS heeft gesloten.

1.4 FELIX MERITIS zal al het mogelijke verrichten om het bezoek in het Gebouw naar wens van de Bezoeker te laten verlopen. FELIX MERITIS zal optimale zorgvuldigheid jegens de Bezoeker betrachten. FELIX MERITIS zal tevens trachten de evenementen in het Gebouw ongestoord te laten plaatsvinden. FELIX MERITIS spant zich in eventuele overlast of ongemak voor de Bezoeker tot een minimum te beperken, alsmede de veiligheid van de Bezoeker zo veel mogelijk te waarborgen.

2.0 Kaartverkoop/Aanbiedingen/Prijzen

2.1 Alle door FELIX MERITIS, dan wel (al dan niet namens FELIX MERITIS) door derden gedane aanbiedingen, (programma-) aankondigingen, mededelingen of anderszins verschafte informatie en prijsopgaven zijn vrijblijvend. FELIX MERITIS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten in door FELIX MERITIS en door derden aan de Bezoeker gedane aankondigingen, aanbiedingen, mededelingen of anderszins verschafte informatie en prijsopgaven, dan wel voor fouten gemaakt bij de (voor-) verkoop van toegangsbewijzen door derden, daaronder begrepen de zogenaamde voorverkoopadressen.

2.2 Indien dit hem/haar wordt verzocht, is de Bezoeker te allen tijde verplicht zijn toegangsbewijs en enige kaart die recht geeft op korting op dit toegangsbewijs aan als zodanig kenbare functionarissen van FELIX MERITIS te tonen. Het toegangsbewijs dient in ieder geval te worden getoond bij binnenkomst van (de betreffende ruimte in) het Gebouw, ook indien de Bezoeker (de betreffende ruimte in) het Gebouw heeft verlaten tijdens (de duur van) een Evenement.

2.3 De Bezoeker is niet gerechtigd tot verkrijging van restitutie van de toegangsprijs of enige andere vergoeding (i) in geval van verlies of diefstal van zijn/haar toegangsbewijs of (ii) in geval de Bezoeker het toegangsbewijs van een derde anders dan FELIX MERITIS heeft verkregen en de afdracht van de toegangsprijs door de derde aan FELIX MERITIS om redenen aan de zijde van de derde niet plaatsvindt. Indien de Bezoeker om welke reden dan ook geen gebruik maakt van het toegangsbewijs, komt dit voor zijn/haar eigen rekening. Op een verkregen toegangsbewijs kan geen restitutie plaats vinden.

2.4 De toegangsbewijzen zijn en blijven eigendom van FELIX MERITIS dan wel van de Organisator van het Evenement en/of de kaartverkooporganisaties en worden door of vanwege FELIX MERITIS in het bezit gesteld van de Bezoeker onder de voorwaarden dat het zonder voorafgaande toestemming van FELIX MERITIS en/of Organisator niet is toegestaan om i) de toegangsbewijzen te verkopen aan derden dan wel de toegangsbewijzen op enige ander wijze op commerciële wijze direct of indirect aan derden te verstrekken, ii) de toegangsbewijzen in commerciële uitingen – op welke wijze dan ook – aan te bieden dan wel op andere wijze te verwijzen naar de toegangsbewijzen. Indien en voor zover FELIX MERITIS dan wel de Organisator constateert dat de Klant in strijd heeft gehandeld met de hiervoor genoemde voorwaarden zullen de toegangsbewijzen ongeldig worden gemaakt. Houders van die toegangsbewijzen zal de toegang tot het Evenement worden ontzegd, zonder recht op enige (schade) vergoeding of restitutie.

2.5 Het toegangsbewijs geeft de houder recht op het bijwonen van het Evenement. Alleen de houder van het toegangsbewijs die het toegangsbewijs als eerste toont bij aanvang van het Evenement krijgt toegang. FELIX MERITIS mag ervan uitgaan dat de houder van dit toegangsbewijs ook de rechthebbende daarop is. FELIX MERITIS is niet gehouden ten aanzien van geldige toegangsbewijzen nadere controle te verrichten. De Klant dient er zelf voor zorg te dragen dat hij de houder wordt en blijft van het door FELIX MERITIS, dan wel een door FELIX MERITIS ingeschakeld (voor)verkoopadres, verstrekt toegangsbewijs.

2.6 Een toegangsbewijs kan bestaan uit een door of vanwege FELIX MERITIS verstrekt document of een door of vanwege FELIX MERITIS verstrekte barcode. De barcode is een unieke code.

2.7 Het toegangsbewijs wordt eenmalig verstrekt en geeft toegang aan één persoon.

3.0 Verblijf in en rondom het gebouw

3.1 Gedurende zijn/haar verblijf in en rondom het Gebouw dient de Bezoeker zich in overeenstemming met de openbare orde, wettelijke regels, de goede zeden en de met betrekking tot de aard van het bezochte Evenement geldende regels van fatsoen te gedragen. De Bezoeker is in dit verband tevens verplicht de door de als zodanig kenbare functionarissen van FELIX MERITIS gegeven aanwijzingen en instructies op te volgen. Indien naar het redelijk oordeel van een functionaris van FELIX MERITIS de Bezoeker op enigerlei wijze in strijd met deze normen, aanwijzingen of instructies handelt, kan de Bezoeker voor het betreffende Evenement de verdere toegang tot het Gebouw worden ontzegd, zonder dat de Bezoeker enig recht op vergoeding van zijn/haar toegangsbewijs geldend kan maken

3.2 Het is de Bezoeker onder meer verboden:

a. aan derden in het Gebouw goederen en schriftelijk informatie zonder uitdrukkelijke toestemming van de directie van welke aard dan ook te koop aan te bieden, dan wel kosteloos te verschaffen;

b. (huis-)dieren het Gebouw in te brengen;

c. etenswaren en/of (alcoholische) consumpties in het Gebouw mee te brengen;

d. naar het oordeel van een functionaris van FELIX MERITIS gevaarlijke en/of voor de bezoekers hinderlijke voorwerpen of stoffen het Gebouw in te brengen c.q. met zich mee te voeren;

e. drugs in het Gebouw mee te nemen en/of te gebruiken;

f. in bijzondere gevallen waarin de algemene veiligheid zulks vereist, kan de bedrijfsleiding van FELIX MERITIS inzage verlangen in door de Bezoeker meegevoerde (hand-) bagage. Indien zulks noodzakelijk wordt geacht, kan speciaal daarvoor opgeleid en getraind personeel de Bezoeker bovendien verzoeken mee te werken aan een veiligheidsfouillering. In geval van weigering van medewerking kan de Bezoeker de (verdere) toegang tot het Gebouw worden ontzegd zonder dat de Bezoeker enig recht heeft op restitutie van de prijs van het toegangsbewijs.

3.3 Het is de Bezoeker verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de directie van FELIX MERITIS, foto-, video-, film-, geluids- en andere opnameapparatuur - waaronder uitdrukkelijk (mobiele) communicatieapparatuur met deze functies wordt begrepen- in het Gebouw bij zich te hebben of genoemde apparatuur zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de directie van FELIX MERITIS te gebruiken. Telefoontoestellen of andere middelen van draadloze communicatie moeten voor het betreden van het Gebouw buiten gebruik gesteld worden. De als zodanig kenbare functionarissen van FELIX MERITIS zijn bevoegd om afgifte te vorderen van eventueel aangetroffen apparatuur en deze gedurende het verblijf van de Bezoeker in het Gebouw in bewaring te nemen. Bedoelde functionarissen zijn tevens bevoegd in strijd met het voorgaande vervaardigde audio- en/of audio-visuele opnamen te vernietigen. Bij weigering van medewerking kan de Bezoeker de (verdere) toegang tot het Gebouw worden ontzegd, zonder dat de Bezoeker enige aanspraak kan maken op restitutie van de prijs van het toegangsbewijs.

3.4 FELIX MERITIS behoudt zich het recht voor van het Evenement waarbij de Bezoeker aanwezig is beeld- en/of geluidsopnamen te (doen) maken. De Bezoeker zal geen auteursrechtelijk of ander bezwaar maken tegen de gebruikmaking van zijn portret/gelijkenis als onderdeel van de openbaarmaking en/of verveelvoudiging van genoemde Evenementen.

3.5 Binnen het Gebouw gelden in de daartoe aangewezen ruimten regels inzake het rookverbod. De Bezoeker is gehouden zich aan deze voorschriften inzake het roken te houden. De beheerder van het Gebouw c.q. als zodanig kenbare functionarissen van FELIX MERITIS zijn bevoegd bij weigering van medewerking van de Bezoeker de (verdere) toegang tot het Gebouw te ontzeggen, zonder dat de Bezoeker enige aanspraak kan maken op restitutie van de prijs van het toegangsbewijs.

4.0 Aansprakelijkheid

4.1 Het verblijf van de Bezoeker in en rondom het Gebouw is voor zijn/haar eigen rekening en risico.

4.2 FELIX MERITIS is slechts aansprakelijk voor door de Bezoeker geleden schade of de Bezoeker toegebracht letsel, dat rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van opzet of grove schuld van FELIX MERITIS en/of zijn functionarissen, met dien verstande dat alleen die schade voor vergoeding in aanmerking komt, waartegen FELIX MERITIS verzekerd is, dan wel, naar redelijkheid en billijkheid, verzekerd had behoren te zijn en voor het daarin gehanteerde maximumbedrag. De aansprakelijkheid van het Gebouw wordt ondermeer uitgesloten voor:

a. schade tengevolge van het handelen van derden, waaronder begrepen door FELIX MERITIS ingeschakelde personen en huurders van (ruimten in) het Gebouw en de door deze derden ingeschakelde personen;

b. schade tengevolge van het niet opvolgen van door de functionarissen van FELIX MERITIS gegeven instructies en van het niet naleven van de in het algemeen geldende regels van fatsoen;

c. (gevolg-)schade ten gevolge van niet voorzienbare wijzigingen in de aanvangs- en slottijden van de evenementen waarop de overeenkomst tussen FELIX MERITIS en de Bezoeker betrekking heeft;

d. schade op enigerlei wijze veroorzaakt door andere bezoekers.

e. schade aan eigendommen en/of goederen van de Bezoeker ontstaan tijdens het verblijf in en/of rondom het Gebouw;

f. alle overige indirecte schade

4.3 FELIX MERITIS is nimmer aansprakelijk voor door de Bezoeker geleden schade, die is ontstaan ten gevolge van overmacht aan de zijde van FELIX MERITIS. Onder overmacht wordt mede verstaan elke van de wil van FELIX MERITIS onafhankelijke omstandigheid - ook al was deze ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst reeds als mogelijkheid te voorzien -, die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen, oorlog, oorlogsgeweld, burgeroorlog, oproer, rellen, optreden van politie en/of brandweer, werkstaking, transportmoeilijkheden, brand, waterschade en andere ernstige storingen in het bedrijf van FELIX MERITIS c.q. in het Gebouw, falen van en schade aan (technische) apparatuur in het Gebouw c.q. met betrekking tot het Evenement, overlijden van een of meer leden van het Koninklijk Huis of situaties van nationale rouw waardoor het Evenement geen doorgang kan vinden,weersomstandigheden en om welke reden dan ook niet-functionerend openbaar vervoer.

5.0 Reclame/ klachten

5.1 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst tussen FELIX MERITIS en de Bezoeker dienen de directie van FELIX MERITIS via [info@felix-meritis.nl] binnen veertien dagen nadat de uitvoering van de overeenkomst heeft plaatsgevonden bij aangetekend schrijven te bereiken. Klachten die na deze termijn worden ingediend worden door FELIX MERITIS niet in behandeling genomen.

5.2 Reclame is niet mogelijk met betrekking tot de volgende, niet door FELIX MERITIS te vermijden c.q. niet aan FELIX MERITIS toe te rekenen, klachten en omstandigheden, en leiden derhalve nimmer tot enige verplichting tot (schade)vergoeding aan de zijde van FELIX MERITIS:

a. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op wijzigingen in het programma, waaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, wijzigingen in de perso(o)n(en) van optredende, in de samenstelling van het programma, annuleringen of verschuivingen van evenementen naar een andere datum;

b. Klachten en omstandigheden die betrekking hebben op de kwaliteit van de uitvoeringen van de evenementen waarop de overeenkomst tussen FELIX MERITIS en de Bezoeker betrekking heeft;

c. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak veroorzaakt door andere bezoekers of wederrechtelijke indringers daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, geluidsoverlast, ongepast gedrag, diefstal en molest; bij herhaalde overlast of ongemak door bepaalde, nader te identificeren bezoekers zal FELIX MERITIS het mogelijke verrichten om deze bezoekers in de toekomst zonodig de toegang te ontzeggen;

d. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak veroorzaakt door onderhoudswerkzaamheden aan het Gebouw, dan wel op de gevolgen van deze onderhoudswerkzaamheden die redelijkerwijs op dat moment mochten worden verricht;

e. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak, veroorzaakt door het niet naar behoren functioneren van faciliteiten in de zalen van het Gebouw;

f. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak, waaronder begrepen beperkt zicht voor de Bezoeker, veroorzaakt door (geluids-) opnamen door de media en de naar aanleiding daarvan getroffen technische voorzieningen in de zalen;

g. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op (geluids-) overlast veroorzaakt door gelijktijdig plaatsvindende evenementen, daaronder begrepen noodzakelijke handelingen die dienen ter voorbereiding op deze evenementen, of die op enige andere wijze met deze evenementen samenhangen, in andere ruimten van het Gebouw;

h. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op de toewijzing en de verdeling van de plaatsen en/of een door omstandigheden noodzakelijke wijziging van het stoelenplan;

i. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak, waaronder begrepen beperkt zicht op toneel en boventiteling;

j. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op de aan- of afwezigheid van boventiteling, veroorzaakt door het niet naar behoren functioneren van de technische voorzieningen, dan wel de keuze van FELIX MERITIS die voorziening al dan niet aan te bieden;

k. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak door stakingen van het openbaar vervoer;

l. klachten omdat de Bezoeker de toegang tot de zaal is ontzegd vanwege de omstandigheden dat het Evenement in deze zaal reeds een aanvang heeft genomen.

6.0 Annulering of wijziging van een Evenement

6.1 Indien en voor zover FELIX MERITIS en/of de organisator om welke reden dan ook genoodzaakt is (een) voorstelling(en) van het Evenement te annuleren heeft de Klant aanspraak op restitutie van aantoonbaar betaalde Entreegelden.

6.2 Restitutie van Entreegelden vindt plaats via de organisatie via welke de Klant toegangsbewijzen voor het Evenement heeft gekocht. De Klant zal daarover in zodanig geval tijdig worden geïnformeerd. Eventuele extra kosten zoals – doch niet uitsluitend – reserveringskosten, reserveringsverzekering of kosten in verband reeds geboekt vervoer komen uitdrukkelijk niet voor vergoeding inaanmerking.

6.3 Indien en voor zover FELIX MERITIS en/of de Organisator van het Evenement om welke reden dan ook genoodzaakt is de opvoeringsdatum van (een) voorstelling(en) van het Evenement te wijzigen zal de Klant de gelegenheid worden geboden de reeds aangeschafte toegangsbewijzen te gebruiken voor de nieuw vastgestelde opvoeringsdatum/data. Indien voor zover de Klant aangeeft hier geen gebruik van te willen maken heeft de Klant aanspraak op restitutie van aantoonbaar betaalde Entreegelden. Het bepaalde in artikel 6.1 is dan onverkort van toepassing.

7.0 Persoonsgegevens

7.1 Gegevens met betrekking tot de Klant , waaronder de gegevens met betrekking tot de naam, het adres en woonplaats van de Klant, die door FELIX MERITIS en/of een door FELIX MERITIS ingeschakeld (voor)verkoopadres worden geregistreerd in verband met de verstrekking van een toegangsbewijs, worden opgenomen in een registratie in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. FELIX MERITIS is de houder van deze registratie.

8.0 Intellectuele eigendomsrechten

8.1 Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de naam, het beeldmerk, teksten en muziek van FELIX MERITIS dan wel het Evenement berusten bij FELIX MERITIS dan wel de Organisator van het Evenement. Het is de Bezoeker niet toegestaan deze direct of indirecte openbaar te maken en/of te verveelvoudigen of anderszins te gebruiken of bij aan te haken, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van FELIX MERITIS en/of de Organisator van het Evenement.

9.0 Overige voorwaarden / regelingen

9.1 Op deze overeenkomst zijn tevens van toepassing de algemene voorwaarden van de Organisator en de algemene voorwaarden van de organisaties via welke de Klant toegangsbewijzen voor het Evenement heeft gekocht.

10.0 Toepasselijk recht / Bevoegde rechter

10.1 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Amsterdam

10.2 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met FELIX MERITIS. Iedere gedeeltelijke wijziging of terzijdestelling van enige bepaling van de tussen Partijen gesloten overeenkomst dan wel van de algemene voorwaarden is slechts bindend indien deze tussen Partijen schriftelijk is overeengekomen.

10.3 De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

10.4 Op deze Algemene Bezoekersvoorwaarden en op de overeenkomst tussen de Bezoeker en FELIX MERITIS is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die uit de overeenkomst tussen de Bezoeker en FELIX MERITIS voortvloeien worden ter uitsluitende berechting voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.


Op de hoogte blijven? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!